การบำรุงรักษา

 • ช่วงแรกต้องดูแลเอาใจใส่เพื่อให้กล้ายืนต้นและรอดตาย
 • ควรถางวัชพืชให้โล่งเตียน
  – ลดการแก่งแย่งอาหาร
  – ลดการเบียดบังแสงแดด
  – เป็นการป้องกันไฟป่าอีกทางหนึ่ง
 • การใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 ปีละ 1-2 ครั้ง
  – ปีแรกใส่ 25 กรัม/ต้น
  – ปีที่ 2 ใส่ 50 กรัม/ต้น
  – ปีที่ 3 ใส่ 75 กรัม/ต้น
  – ปีที่ 4-5 ใส่ 100 กรัม/ต้น

หมายเหตุ.หากใช้ปุ๋ยเคมี + ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก จะทำให้โครงสร้างดินดีขึ้น

 • การป้องกันไฟป่าทำทางตรวจการถางวัชพืชในฤดูแล้งให้โล่งเตียน
 • โรคที่พบได้บ่อย คือ โรคเน่าคอดินเกิดจากน้ำท่วมขังแก้ไขโดยทำทางระบายน้ำหลีกเลี่ยงการปลูกในที่ลุ่ม