การเตรียมพื้นที่

  1. ไถบุกเบิก 1ครั้ง
  2. ไถพรวนสลับ 1 ครั้ง หากพื้นที่มีขนาดใหญ่ ควรแบ่งเป็นแปลงย่อย
  3. ปักหลักหมายแนวปลูก (หลักสเต็ก) ไม้ไผ่ผ่าซีก ยาว 0.5-1 เมตร
  4. กำหนดระยะปลูก (พิจารณาจากความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น
    ดินดี 4×4 เมตร (100ต้น/ไร่)
    ดินปานกลาง 3×3 เมตร (178ต้น/ไร่) หรือ 2×4 เมตร (200ต้น/ไร่)
    ดินเลว 2×2 เมตร (400 ต้น/ไร่)