การเพาะเมล็ดเอง

 • แปลงกว้างประมาณ 1 เมตร ยาวไม่เกิน 20 เมตร
 • เมล็ดสัก 1 ลิตร ต่อแปลงเพาะ 1 ตารางเมตร
 • หว่านให้กระจายทั่วแปลงหรือเป็นแถวเป็นแนวห่างกัน 10 เซนติเมตร
 • กลบหน้าดินถมเมล็ด
 • กำจัดวัชพืชรดน้ำใส่ปุ๋ยตามสภาพ
 • ควรหว่านเมล็ดช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม
 • หลักจากเมล็ดงอกแล้วฝนทิ้งช่วงก็หมั่นรดน้ำ
 • ทิ้งกล้าให้เติบโตในแปลง 1 ปี
 • เมื่อครบ 1 ปี จึงถอนมาตัดแต่งให้เป็นเหง้า
 • ตัดลำต้นออกให้เหลือตา 1-2 คู่ หรือ ยาวประมาณ 1-2 ซม.
 • ตัดรากแขนงปลายรากแก้วออกเหลือแต่ปมราก ยาวประมาณ 15 ซม.
 • หากเหง้าที่ได้มีขนาดปมรากเล็ก 1 – 2 ซม. ให้น าไปจิ้มถุงชำเป็นต้นกล้าอ่อน