ความโตเฉลี่ย

อายุ พื้นที่ไม่ดี พื้นที่ปานกลาง พื้นที่ดีมาก
เส้นผ่าศูนย์กลาง(ซม.) ความสูง(ซม.) เส้นผ่าศูนย์กลาง(ซม.) ความสูง(ซม.) เส้นผ่าศูนย์กลาง(ซม.) ความสูง(ซม.)
10

20

30

40

50

60

6.14

10.95

14.26

16.96

19.35

21.61

4.70

8.30

10.00

11.00

11.60

12.10

9.99

17.73

22.44

25.94

28.87

31.48

9.40

16.60

20.00

22.00

23.30

24.20

13.80

24.48

30.59

34.92

38.39

41.38

4.10

28.80

30.00

33.00

34.90

36.30