การตัด

ผู้ทำสวนป่า เมื่อนายทะเบียนรับรองการขึ้นทะเบียนสวนป่าแล้วประสงค์จะขอตัดไม้สักที่ได้มาจากการทำสวนป่าต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ การเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจ้ง บัญชีแสดงรายการไม้ เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการดังกล่าว การขอการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง และหลักฐานการแสดงได้มาโดยชอบจากการทำสวนป่า พ.ศ.2535 โดยแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ (ตามแบบสป.12) เมื่อแจ้งแล้วสามารถดำเนิน การตัดไม้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการอนุญาตแต่เมื่อตัดเสร็จแล้วต้องแจ้งให้นายอำเภอทราบเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง (สป.13) โดยผู้ทำสวนป่าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าภาคหลวงและ
ค่าบำรุงป่าแต่อย่างใด

ตัดเรียบร้อยแล้ววัดระยะเรียบร้อยเขียนความยาวกับความกว้างเป็นเซนติเมตรตัวเลขสีแดงและประทับตราลงไป

ราคารับซื้อ – ขายไม้สักสวนป่า

หมายเหตุ : ราคาไม้ตามตารางนี้เป็นราคาขายไม้ ณ จุดขายไม้ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงปัจจุบัน และราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

1) ไม้ที่มีความโตต่ำกว่า 30 ซม.

1.1 ไม้ที่มีความยาวต่ำกว่า 3 เมตร ราคา ลูกบาศก์เมตร ละ 1,500 บาท

1.2 ไม้ที่มีความยาว 3 เมตรขึ้นไป ราคา ลูกบาศก์เมตร ละ 1,500 บาท

2) ความยาวมาตรฐานที่ควรตัดของไม้ที่มีความโตกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ขนาดความโต (เส้นรอบวง) ที่กึ่งกลางท่อน 30-45 ซม. ตามมาตรฐานให้ตัดยาว 6.5 เมตรขึ้นไป และ 4-6 เมตร เป็นลำดับมาตรฐานที่รองลงมา

กลุ่มที่ 2 ขนาดความโต (เส้นรอบวง) ที่กึ่งกลางท่อน 50-79 ซม. ตามมาตรฐานให้ตัดยาว 6 เมตร (ยกเว้นตัดตามความยาวที่ลูกค้าต้องการ)

กลุ่มที่ 3 และ 4 ขนาดความโต (เส้นรอบวง) ที่กึ่งกลางท่อนมากกว่า 80 ซม.ขึ้นไป ให้ตัดมีความยาว 4 เมตร จัดอยู่ในมาตรฐานของตลาดไม้ในปัจจุบัน

(ยกเว้นตัดตามความยาวที่ลูกค้าต้องการ)

3) ถ้าหากลูกค้าต้องการกำหนดความยาว และคุณภาพของไม้ตามต้องการเป็นกรณีพิเศษ จะปรับราคาเพิ่มขึ้นอีก 5% ของราคาปกติ