การลงทะเบียนต้นสัก

ใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำกับ ปกติถ้าตัดฟันนำไม้มาใช้สอยในครัวเรือน เช่น นำมาก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านเรือนในที่ดินของตนเองก็จะมีปัญหา เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็สามารถจะพาไปดูตอไม้ที่ตัดฟันได้ว่าตัดฟันจากที่ดินของตนเองจริง แต่ถ้ามีการขนย้ายไปใช้ที่อื่นมักมีปัญหา กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อว่าได้ตัดฟันออกจากที่ดินของตนเองจริง อาจถูกจับกุมดำเนินคดี ซึ่งเจ้าของไม้จะต้องนำพิสูจน์ให้ได้ว่าไม้นั้น ตัดฟันมาจากที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ไม่ใช่ตัดมาจากป่าจึงพ้นผิด ซึ่งทำให้เสียเวลาและทรัพย์สินในการนำตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความจริง ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สุจริต โดยกำหนดให้มีการออกหนังสือรับรองไม้ที่ทำออกจากที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส. 3) เคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน ์ ผู้ประสงค์จะขนย้ายให้ยื่น คำขอให้ออกหนังสือรับรองตามแบบที่กำหนดไว้ด้วยตัวเองต่ออำเภอท้องที่ และต้องขอเพื่อ การใช้สอยส่วนตัวหรือการกุศลสาธารณประโยชน์เท่านั้นทางการจะไม่ออกหนังสือรับรองเพื่อการค้าให้ การยื่น นอกจากภาพถ่ายเอกสารสิทธิ์ที่ดินแล้ว ต้องแนบรูปแบบแปลนแผนผังที่จะก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเสนอด้วย เมื่ออำเภอได้รับคำขอแล้วจะให้เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์ที่ดินนั้น เมื่อถูกต้องแล้วอำเภอจะตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ปลัดอำเภอ ที่ดินอำเภอ และป่าไม้อำเภอไปตรวจสอบสภาพที่ดินและไม้ที่ขอ ซึ่งจะต้องยังยืนต้นอยู่ในที่ดินนั้น ๆ เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องจะประทับตรา ต. ไว้ที่โคนต้น พร้อมด้วยเลขเรียง และปี พ.ศ. แล้วรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เจ้าของไม้จึงจะตัดฟันลงเป็นท่อนและแจ้งให้คณะกรรมการไปตรวจสอบ เพื่อวัดขนาด ประทับตรา ต. เลขเรียง ปีย่อ ที่หน้าตัดท่อนไม้เป็นครั้งที่ 2 ก่อนเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อออกหนังสือรับรองต่อไป ถ้าขอทำไม้ไปใช้สอยภายในเขตจังหวัดนั้น ๆ นายอำเภอเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง กำหนดเวลาไม่เกิน 3 วัน แต่ถ้าขอนำไม้นั้นไปใช้สอยนอกเขตจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกหนังสือรับรองกำหนดเวลาไม่เกิน 5 วัน การขอออกหนังสือรับรองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น และต้องเสีย

ค่าภาคหลวงตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2531